Privacystatement Dordt|Recht Advocaten

Verwerkingsverantwoordelijke:

 

Dordt|Recht Advocaten advocaten, waaronder hierna zijn te verstaan de maatschap Hoogerwerf Kessel & Dill advocaten en alle maten en aangesloten deelnemers te weten:

 • Advocatenkantoor Hoogerwerf BV
 • Advocatenkantoor Kessel
 • Advocatenkantoor Dill

Hierna samen te noemen de maatschap Dordt|Recht Advocaten


Dordt|Recht Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Dordt|Recht Advocaten mee wordt omgegaan.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2023. Dordt|Recht Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Dordt|Recht Advocaten inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

1. Persoonsgegevens verwerkt door Dordt|Recht Advocaten

Dordt|Recht Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Dordt|Recht Advocaten wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Dordt|Recht Advocaten verwerkt.

Dordt|Recht Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures en het behandelen van mediations
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

 

Dordt|Recht Advocaten verwerkt persoonsgegevens die door u aan Dordt|Recht Advocaten zijn verstrekt als sollicitant, als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Dordt|Recht Advocaten . Daarnaast verwerkt Dordt|Recht Advocaten mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Dordt|Recht Advocaten gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken en kennismakingen.
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw BSN nummer;
 • uw geslacht;
 • uw nationaliteit.

2. Grondslag verwerking

Dordt|Recht Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

3. Doel van de verwerking

Dordt|Recht Advocaten verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.


Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.


In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Dordt|Recht Advocaten uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Dordt|Recht Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Dordt|Recht Advocaten , zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.


Daarnaast kan Dordt|Recht Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, of de Raad voor rechtsbijstand voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Met de derde partij die namens en in opdracht van Dordt|Recht Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Dordt|Recht Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 


Dordt|Recht Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Dordt|Recht Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Dordt|Recht Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

4. Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

5. Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Dordt|Recht Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.


Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Dordt|Recht Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 • info@dordt-recht.nl

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien u vindt dat Dordt|Recht Advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Sociale media en websites

Op de website van Dordt|Recht Advocaten, www.dordt-recht.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Dordt|Recht Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Dordt|Recht Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Dordt|Recht Advocaten verkocht aan derden.


Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Dordt|Recht Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Dordt|Recht Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.


De website van Dordt|Recht Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van [naam advocatenkantoor] geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. [naam advocatenkantoor] heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.


Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

7.Wijziging privacystatement

Dordt|Recht Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Dordt|Recht Advocaten neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Dordt|Recht Advocaten organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

9. Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Dordt|Recht Advocaten kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners).


Dordt|Recht Advocaten heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

10. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is Dordt|Recht Advocaten gevestigd aan de Singel 419, 3311 HG Dordrecht.

 • Telefoonnummer 078-6148484
 • info@dordt-recht.nl
 • Contactpersoon voor de AVG is mevrouw M.G. Hoogerwerf
 • Dit privacystatement is vastgesteld op 31 januari 2023